Basisschool Wilakkers

Overgang PO - VO

Een soepele doorstart
 
Overgang basisschool - voortgezet onderwijs.
 
Om de overgang van groep 8 van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen, beschikt De Wilakkers over een schoolkeuze- en adviesprocedure. Belangrijk onderdeel daarvan is de informatievoorziening naar de kinderen en hun ouders.
 
Voor de ouders van groep 8 organiseren we een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs en onze adviesprocedure. Ook komt het onderwerp in de klas uitgebreid aan bod.
We adviseren ouders echter om al in groep 7 met hun kind aandacht te besteden aan de naderende schoolkeuze in groep 8. Het is goed dat ouders met hun kind in gesprek gaan over mogelijkheden en verwachtingen.
Het is belangrijk dat de kinderen zelf straks in groep 8 een gemotiveerde keuze kunnen maken. Een reëel beeld van hun eigen mogelijkheden is hiervoor wel voorwaarde.
Als u zelf (nog) niet weet in welke richting te denken, klop dan eens aan bij de leerkracht van uw kind. Die kan natuurlijk geen concreet advies geven, maar wellicht wel aangeven in welke richting u mag/moet denken.
Het is verstandig om u tijdig te oriënteren op de vo-scholen bij u in de omgeving.
Rond november/december starten sommige vo-scholen al met hun open dagen. Het lijkt ons geen slecht idee om al in groep 7 samen met uw kind één of meer van deze open dagen te bezoeken om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. Ook al omdat de open dagen van een aantal scholen samenvallen, waardoor in één jaar mogelijk niet alle scholen die op het 'verlanglijstje' van uw kind en u staan, bezocht kunnen worden.
 
In aanloop naar het advies en de schoolkeuze wordt van scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen folder- en postermateriaal op en rond een infotafel bij groep 8 verzameld. Dit materiaal is toegankelijk voor zowel kinderen als ouders van groep 8. Ook kinderen en ouders van groep 7 zijn van harte welkom om hier een kijkje te komen nemen.
Hier geldt de afspraak: nooit het laatste/enige exemplaar van een folder meenemen! Vraag in dat geval om een kopietje.
 
Meer informatie kunt u onder andere vinden op:

- www.devogids.nl
- www.rijksoverheid.nl
  
en op de sites van de afzonderlijke scholen bij u in de buurt.

In de klas wordt ruim aandacht besteed aan de schoolkeuze. De kinderen bekijken de diapresentatie die hun ouders tijdens de voorlichtingsavond ook te zien krijgen. De leerkracht licht e.e.a. op hun eigen niveau toe. Bovendien worden aan de hand van onder andere de VO-gids de verschillende schooltypen belicht.
Tevens wordt met groep 8 een oriënterend bezoek gebracht aan een aantal scholen voor voortgezet onderwijs. Het streven is om van elk schooltype (vmbo b-k, vmbo t, havo, vwo) minstens één school of scholengemeenschap te bezoeken.
We maken hierbij een keuze uit de scholen in het 'verspreidingsgebied' van De Wilakkers.
 
Het advies
 
Bij het tot stand komen van ons schooladvies spelen de volgende factoren een rol:
  • algemene indruk van de leerkracht(en)
  • resultaten op methodegebonden toetsen (rapporten) groep 8 en voorgaande jaren
  • werkhoudingsaspecten waaronder taakgerichtheid, belangstelling en zelfstandigheid
  • huiswerkattitude
  • leerlingspecifieke zaken waaronder concentratie, tempo, werkverzorging, maar ook gedrags- of leerstoornissen als dyslexie
  • resultaten Cito Leerlingvolgsysteem groep 6 t/m 8, waaronder de individuele prognose vo (grafieken) in Parnassys.
  • ZIEN! is een expertsysteem dat de leerkracht helpt bij het in kaart brengen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling
  • welke zorg aan de leerling is gegeven
  • thuissituatie
  • eventuele andere factoren (bijv. onderzoeken)
 
Adviescommissie
 
Na afname van de LVS A8 toetsen komt in januari de 'adviescommissie' bijeen.  
Deze commissie bestaat uit een lid van de directie, de leerkracht(en) van groep 8, de leerkracht(en) die de betreffende kinderen in groep 7 heeft/hebben begeleid, en de IB'er bovenbouw.
In individuele gevallen kan ook nog overlegd worden met de leerkracht van groep 6.
 
Het advies heeft in eerste instantie enkel betrekking op het type voortgezet onderwijs. In individuele gevallen kan en wil de school op verzoek van de ouders meedenken over welke specifieke school voor het kind het meest geschikt is.
 
Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool maken sinds het schooljaar 2023-2024 een 'doorstroomtoets' (voorheen de CITO-Eindtoets). Vanaf schooljaar 2023/2024 geldt het volgende tijdspad:
-leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies
-leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari
-uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets
-leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies
-tussen 25 maart en 31 maart melden leerling zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (VO)
 
Aanvullend advies
 
Het kan voorkomen dat ouders een ander beeld van hun kind hebben dan wij en niet tevreden zijn met het gegeven advies.
In eerste instantie zullen we ons uiterste best doen om middels overleg met de ouders tot overeenstemming te komen.
Indien dit onverhoopt niet lukt, wordt contact opgenomen met de VO-school waar de ouders hun kind graag willen inschrijven.
Die school kan in gesprek gaan met de ouders, de leerling en de basisschool en eventueel aanvullend onderzoek doen. De betreffende school besluit dan het kind wel of niet te plaatsen op het door de ouders gewenste niveau.
 
Ouders kunnen er ook voor kiezen via een externe een aanvullend advies te vragen. Dit aanvullend advies kunnen zij dan meenemen naar de VO-school van hun keuze. Deze school bepaalt dan of het kind wel of niet toegelaten wordt tot een bepaald niveau.
 
Evaluatie
 

Wij streven ernaar om onze schoolkeuze- en adviesprocedure zo optimaal mogelijk te houden. Jaarlijks vindt er een interne evaluatie plaats door de leden van de adviescommissie. Op- en aanmerkingen van alle betrokkenen worden meegenomen naar het volgend schooljaar en de procedure wordt waar nodig aangepast en geactualiseerd.
 
Op bovenschoolsniveau dienen wij in dezen te voldoen aan kwaliteitsindicator nummer 3 van ons bestuur - SKPO.
 
Dit systeem van kwaliteitsbewaking maakt het mogelijk dat het bestuur de eindverantwoordelijkheid neemt voor de organisatie zonder dat dit tot extra ongewenste interne regelgeving, procedures en controles leidt. Tevens stelt de school mede op basis van deze informatie het onderwijskundig beleid bij en stelt het de school in staat om zo nodig gericht te werken aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
 
De vier kwaliteitsindicatoren:
1.       Het leerlingaantal afgezet tegen de door de school bepaalde verwachtte schoolgrootte en de voor de gemeente geldende opheffingsnorm.
2.       De leerlingresultaten per school op basis van de Cito-eindscore, afgezet tegen de schoolweging (o.a. gerelateerd aan het opleidingsniveau van de ouders)
3.       De positie van leerlingen aan het begin van het derde jaar voortgezet onderwijs, afgezet tegen het advies in groep acht;
4.       Het welbevinden van leerlingen;
 
 
Informatievoorziening naar en door het vo
 
Onze school neemt deel aan de po-vo procedure.
Via de website www.ldos.nl worden per kind de relevante gegevens doorgegeven. Dit volgens het tijdpad dat in het begin van het schooljaar opgesteld wordt.
 
De basisschool vult per leerling een (digitaal) onderwijskundig rapport in voor het voortgezet onderwijs. Hierop staat:
- Het schooladvies
- Overzicht van actuele resultaten uit het leerlingvolgsysteem
- Uitslag van de Nio.
- Relevante leerlingkenmerken.
 
Na het definitief maken van de adviezen nemen contactpersonen van de diverse VO-scholen contact op met ons en worden alle aangemelde kinderen doorgesproken.
Bij voorkeur gebeurt dit niet telefonisch maar middels een zogenaamde 'warme' overdracht. Indien wij dat noodzakelijk achten, nemen we zelf contact op met de betreffende ontvangende school om hiervoor een afspraak te maken.
 
Gelijktijdig met het doorspreken van potentiele nieuwe leerlingen, vindt tijdens deze bijeenkomsten een terugkoppeling plaats van de resultaten van de kinderen die in voorgaande jaren de overstap naar betreffende VO-school hebben gemaakt.
 
 
 

 

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.