Basisschool Wilakkers

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Kwaliteitszorg op De Wilakkers/Spilcentrum Tuindorp

We willen ambitieuzere doelen gaan stellen, onze kwaliteitszorg kan bijdragen aan het vergroten hiervan. Het dient ertoe om ons steeds af te vragen of we de goed dingen doen en het professionele gesprek hierover voeren. Wij vinden een brede kennisbasis van groot belang om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Met kennis van zaken kunnen onze leerlingen later zelf hun basiswaarden bepalen. Om dit goed aan te bieden blijven wij kritisch op ons onderwijs en zoeken wij steeds naar verbetering.

Om nog meer te kunnen sturen op te behalen resultaten moet er goed beschreven en geprioriteerd worden. Er zal de komende jaren meer sprake moeten zijn van een planmatige, cyclische aanpak van verbeteringen en vernieuwingen die door het team, leerlingen en ouders worden gedragen. De sturing en aanpak van de schoolleiding organiseert en faciliteert een groeiend zelfsturend vermogen van het team, die dit oppakt in de vorm van kennisteams.

Onze schoolontwikkeling is gebaseerd op een aantal kernwaarden en sluit daar vervolgens naadloos op aan. Naast de borging van de onderwijsprocessen, die door structurele thematische bezoeken vanuit de directie en IB wordt opgepakt, wordt dit de komende jaren meer beschreven, verantwoord en vastgelegd. Veranderonderwerpen komen met analyse, acties en evaluatie terug in jaarplannen en jaarverslagen. Daarmee is dus sprake van een planmatige en systematische kwaliteitszorg. Het zal een uitdaging worden om de te bereiken doelen in de plannen nog smarter op te bereiken resultaten te beschrijven, zodat die een gedegen basis vormen voor deze jaarplannen en de jaarevaluaties. Daarmee kan achteraf dan ook goed worden gecontroleerd, of de doelen al dan niet zijn behaald.

Onze kwaliteitszorg zal gaan over de manier waarop we de doelen in onze plannen willen bereiken. We zullen er voor waken dat we niet teveel in één keer zullen doen, maar juist door in een aantal zaken dit krachtig uitvoeren juist sterker staan in de toekomst. Er zal de komende jaren gewerkt worden aan een sterke kwaliteitscultuur waar we met de gehele school (leerlingen-ouders-team) aan zullen bijdragen. Via het gezamenlijk bepalen van onze missie en visie is hiertoe de eerste aanzet gegeven.

Afgelopen jaar 2018-2019
Afgelopen jaar zijn er al een aantal onderwerpen aan de orde geweest die bijgedragen hebben aan dit proces.
 • Er is een samen met alle betrokken een nieuwe Missie - Visie geschreven. Te weten, team Spilpartner, leerlingen en ouders
 • Met het team is er samen gewerkt aan een werkverdelingsplan
 • De inzet van de middelen aangaande het verminderen van de werkdruk is met het team besproken en uitgewerkt
 • De kennisteams zijn geformeerd uitgaande van onze visie, volgend schooljaar zal er mee gewerkt gaan worden
 • De leerlingenraad heeft een meer zichtbaar karakter in de school gekregen en is meegenomen in de nieuwe missie en visie
 • Op IT gebied zijn er nieuwe digiborden aangeschaft en dit heeft gezorgd voor een verbetering in de instructiemogelijkheden
 • Alle nieuwe leerkrachten inclusief Interne Begeleiding en directeur hebben de cursus Mediërend Leren 1 gevolgd en een groot gedeelte van het team heeft het vervolg hierop ook dit jaar gedaan. Dit blijft de basis voor ons didactisch en pedagogisch handelen
 • De schoolregels zijn opnieuw onder de loep genomen en samen met Korein (onze Spilpartner) herschreven en geïntroduceerd
 • Beide IB-ers zijn op cursus geweest om het beleid te verbeteren aangaande meer- en hoogbegaafdheid
 • Er is een Ouderportaal ingevoerd
 • De rapporten zijn veranderd, dit proces loopt de komende jaren nog door
   
De veranderingen in 2019-2020:

Vanaf 2019-2020 gaan we als school aan de slag met 5 kennisteams, deze teams worden gevormd door de leerkrachten. Zij zullen in de teams aan de slag gaan met oriëntatie, implementatie en borging van verschillende onderwerpen. De teams hebben allen een voorzitter en een aantal leden. De voorzitter neemt de leiding, legt verantwoording af aan de IB-ers en de directie en bewaakt het proces. Gedurende het jaar zal er door de teams gewerkt worden aan de verschillende onderwerpen binnen het kennisteam. Het kennisteam bepaalt in overleg met de IB-ers en de directie zelf het meerjarenplan.
In het eerste jaar zal er veel onderzoek gedaan worden en zullen er plannen gemaakt worden als voeding voor het schoolplan. Bovendien zullen de lopende zaken geborgd worden.
Hieronder een overzicht van de kennisteams met de daarbij behorende onderwerpen:
 1. Kennisontwikkeling Basisvaardigheden: taal en rekenen (bijv. Onze kijk op de huidige rekendidactiek). Kennisoverdracht zaakvakken (Nieuwe methodes die passen bij de huidige ontwikkelingen) Onderzoekend en ontwerpend leren (Onderzoeksvragen kunnen stellen en uitwerken tot een onderzoek) Steun vs. Verrijking (Passend onderwijs verdiepen)
 2. Sociaal-emotionele ontwikkeling Gezamenlijke verantwoordelijkheid (Een gemeenschappelijk breed gedragen aanpak die past bij onze school) Respect (uitwerken van dit thema) Sociale veiligheid (verbeteren van ons pestbeleid) Burgerschap (Hoe dragen we als school en later als mens bij aan onze maatschappij, maar ook hoe zit ons staatsysteem in elkaar)
 3. Talentontwikkeling Creatief talent (meer doen met creativiteit. Tekenen, handvaardigheid, toneel, zang, dans, techniek, etc.) Eigenaarschap (Samen verantwoordelijk zijn voor iets en dit uitdragen en presenteren. Zaken als een projecten onderzoek maar ook eigen ontwikkeling-rapport) Projectmatig werken (Een andere manier van werken, met name in de middagen, meer groep doorbrekend)
 4. Duurzaamheid Gezondheid (Eten en drinken, maar ook werkhouding) Milieubewust (projecten maar ook in gedrag) Bewegen (sport en spel) Groen in en om de school (Schoolplein)
 5. Internationalisering Engels (Door de leerlingen van groep 1 t/m 8, maar ook het niveau van het team) ICT (Werken aan het zogeheten -Computional Thinking en wat doen we met het gebruik in de groep) Maatschappelijke ontwikkelingen (Brainport en Internationals) Mediawijsheid (Goed om kunnen gaan met de informatie) Wereldburgerschap (Eindhoven is een metropool en we kennen de verschillende culturen)
Alle zaken die hierboven genoemd zijn hebben een verder uitwerking in ons meerjarenbeleidsplan.

Kwaliteitszorg op SKPO-niveau

De opbrengsten en de schoolontwikkeling van de individuele scholen worden jaarlijks in kaart gebracht aan de hand van 12 kwaliteitsindicatoren. De kwaliteitsindicatoren zijn afgeleid van onze ambities op het gebied van onderwijs, personeel en partnerschap. Hierdoor wordt de schoolontwikkeling vanuit een integraal karakter bekeken.

De 12 kwaliteitsindicatoren zijn:
Leerling - Onderwijs voor de toekomst
1. De cognitieve eindopbrengsten en de tussenopbrengsten op de vakgebieden begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen-wiskunde.
2. De sociaal-emotionele opbrengsten van de school, waarbij we kijken naar het zelfvertrouwen en het welbevinden van de leerlingen.
3. De aandacht voor brede ontwikkeling, zoals talentontwikkeling en ontwerpend en onderzoekend leren in de school.
4. Het leerlingaantal van de school: de tussentijdse uitstroom in het betreffende schooljaar en het marktaandeel van de school in de wijk.
5. Het aantal leerlingen dat na drie jaar voortgezet onderwijs op het onderwijsniveau zit conform het basisschooladvies
Personeel - Vakmanschap in beweging 
6. Het gemiddelde ziekteverzuim en de verzuimfrequentie van het personeel.
7. De tevredenheid van het personeel. 8. De aandacht voor professionele ontwikkeling van het personeel. 9. Het functioneren van de schooldirecteur.
Partnerschap - Samen kunnen en bereiken we meer
10. De tevredenheid van ouders.
11. De aandacht voor betrokkenheid van ouders, zoals participatie en educatief partnerschap.
12. De tevredenheid van partners (bijvoorbeeld SPIL-partners).

Jaarlijks worden de resultaten op de bovenschoolse kwaliteitsindicatoren geëvalueerd. De indicatoren geven de school en het bevoegd gezag waardevolle informatie om met elkaar verder aan ontwikkeling te werken. De resultaten op de kwaliteitsindicatoren geven inzicht in de school- en de organisatieontwikkeling en dienen daarmee als zelfevaluatie voor alle scholen en voor de organisatie.

Het streven naar de hoogste kwaliteit van onderwijs en opvoeding is voor de SKPO de dagelijkse inzet. Ons beleid is daarom continu gericht op ontwikkeling en vooruitgang. Het College van Bestuur heeft als belangrijkste taak de kwaliteit te bewaken, de ontwikkelingen te stimuleren en het vastgestelde beleid uit te voeren. Dit gebeurt in continue samenspraak met de schooldirecties en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Schoolgebouwen, leermiddelen en andere faciliteiten moeten vanzelfsprekend aan de eisen van deze tijd voldoen. Daarin zullen we dan ook blijven investeren. Maar als het kwaliteit en ontwikkeling betreft, gaan onze belangstelling en zorg vooral uit naar de mensen binnen de organisatie. Wij moeten immers samen onze ambitie uitdragen en gestalte geven. De SKPO blijft daarom ook in haar mensen investeren en biedt schoolleiding en leerkrachten alle mogelijkheden zich verder te ontplooien. 
 

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.