Basisschool Wilakkers

Medezeggenschapsraad

Hieronder een korte uitleg over wat de MR doet en wie erin zitten namens de ouders en het team.
Medezeggenschapsraad (MR) 
Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan. Het bestuur hecht grote waarde aan een goed functionerende raad, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen. 
Voor belangrijke besluiten heeft het schoolbestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig; denk aan besluiten over het schoolplan, de schoolgids, financiën en alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid.
 
Bij andere besluiten moet het bestuur de raad om advies vragen, bijvoorbeeld bij het besteden van de (financiële) middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school en het vakantierooster. De raad werkt volgens een vastgesteld reglement dat voor iedereen (via de ouderportaal) beschikbaar is. Elke vier jaar vinden verkiezingen plaats voor de medezeggenschapsraad. De vergaderingen van de raad zijn openbaar en de verslagen zijn voor iedereen ter inzage te vinden op het ouderportaal. De directeur van de school voert namens het bevoegd gezag de besprekingen met de raad. De MR van onze school is als volgt samengesteld: 

Voorzitter:
Berta Steeghs-Soos (ouder)


Secretaris
Laurette Munnik (leerkracht)

Leden:
Loes Claessen (ouders)
Viktoria Linhart (ouder)
Frank Roosen (leerkracht)
              

De MR komt regelmatig bij elkaar.
De vergaderdata voor het schooljaar 2022-2023 zijn gepland op:

Vergadering nr. 1             Maandag 3 oktober 2022
Vergadering nr. 2             Maandag 14 november 2022
Vergadering nr. 3             Maandag 16 januari 2023
Vergadering nr. 4             Maandag 27 februari 2023
Vergadering nr. 5             Maandag 17 april 2023
Vergadering nr. 6             Maandag 5 juni 2023
Vergadering nr. 7             Maandag 10 juli 2023


Wilt u graag een vergadering bijwonen of heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Dan  kunt u mailen naar: mr-wilakkers@skpo.nl
 
 
 
 

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.